გამარჯობა, სტუმარო ( შესვლა | რეგისტრაცია )


33 გვერდი V   1 2 3 > » 

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Aug 18 2010, 9:51


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


GogoTSUna

სემინარებზე ცისანა ალთუნაშვილს გირჩევ. ლექციას მიქიაშვილი მიკითხავდა, მაგრამ არ დავსწრებულვარ არასოდეს biggrin.gif ცისანა სემინარზე გვიხსნიდა ყველაფერს და ძალიან გასაგებადაც smile.gif ძალიან კარგი ქალია smile.gif
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #994666 · გამოხმაურება: 64 · ნახვა: 15,641

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 5 2010, 19:47


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


აუუ ქულა მინდაა sad.gif sad.gif როდის უნდა გვითხრან რა, დავიღალე ნერვიულობით sad.gif
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #987922 · გამოხმაურება: 64 · ნახვა: 15,641

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 3 2010, 20:40


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ლექტორმა როგორც გვითხრა 10 ტესტი აქსესიდან მოვა და 30 ექსელიდანო
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #987355 · გამოხმაურება: 71 · ნახვა: 15,055

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jun 28 2010, 8:29


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ემზარა

არ ვიცი, ლექტორმა ორი დღის წინ გვითხრა, რომ 20 ქულიანი ამოცანა მოვაო და ალბათ მასე იქნება...
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #984938 · გამოხმაურება: 64 · ნახვა: 15,641

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jun 27 2010, 22:01


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


Nicky

არ ვიცი unsure.gif მე მაგალითად შუალედურში ისეთი თემა მომივიდა საკითხებში რომ არ იყო sad.gif

2 თემა იქნებაო გამოცდაზე მარტო და ამოცანა 20 ქულიანი
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #984781 · გამოხმაურება: 64 · ნახვა: 15,641

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jun 27 2010, 14:01


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


Nicky

ამოცანა 20 ქულიანია, თეორიებში თემები იქნება დასაწერი, შუალედურისავით მარტო პასუხები არაო sad.gif
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #984581 · გამოხმაურება: 8 · ნახვა: 3,133

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jun 27 2010, 13:58


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


საგამოცდო საკითხები ეკონომეტრიკაში:

1. ekonometrikis ganmarteba
2. ekonometrikuli modelebis saxeebi
3. ekonometrikuli modelirebis etapebi da problemebi
4. diskretuli SemTxveviTi sidide da misi maxasiaTeblebi
5. uwyveti SemTxveiTi sidide da misi maxasiaTeblebi
6. normaluri da xi-kvadrat ganawilebebi
7. stiudentisa da fiSeris ganawilebebi
8. diskretuli mravalganzomilebiani SemTxveviTi sidide
9. uwyveti mravalganzomilebiani SemTxveviTi sidide
10. pirobiTi ganawileba da misi ricxviTi maxasiaTeblebi
11. kovariacia da korelacia
12. SemTxveviTi SerCeva da misi ricxviTi maxasiaTeblebi
13. Sefasebisa da Sefasebebis cneba
14. Sefasebis gadauadgilebloba
15. Sefasebis efeqturoba (optimaluroba)
16. Sefasebis Zalmosileba
17. normaluri generaluri erTobliobis ucnobi saSualos ndobis intervalis gansazRvra cnobili dispersiis pirobebSi
18. normaluri generaluri erTobliobis ucnobi saSualos ndobis intervalis gansazRvra ucnobi dispersiis pirobebSi
19. normaluri generaluri erTobliobis dispersiis ndobis intervalis gansazRvra
20. hipoTezis statistikuri Semowmeba. ZiriTadi cnebebi
21. generaluri erTobliobis parametrebis ricxviTi mniSvnelobebis Sesaxeb nulovani hipoTezis Semowmebis sqemebi rTuli alternativebis pirobebSi
22. martiv hipoTezaTa Semowmebis logika
23. pirveli da meore gvaris Secdomebi
24. funqcionaluri da statistikuri damokidebuleba
25. wyviluri wrfivi regresiis modeli
26. umcires kvadratTa meTodi wyviluri regresiisaTvis
27. regresiis modelisa da regresiis koeficientebis ekonomikuri interpretacia
28. regresiuli analizis ZiriTadi daSvebebi (wyviluri regresiis SemTxveva)
29. gaus-markovis Teorema (wyviluri regresiis SemTxveva).
30. regresiis koeficientebis SefasebaTa gadauadgilebloba (wyviluri regresiis SemTxveva)
31. regresiis koeficientebis SefasebaTa efeqturoba
32. SemTxveviTi wevrisa da regresiis koeficientebis dispersiebis Sefasebebi (wyviluri regresiis SemTxveva)
33. hipoTezaTa Semowmeba wyviluri regresiis koeficientebis Sesaxeb
34. regresiis koeficientebis ndobis intervalebi
35. dispersiuli analizi wyviluri regresiis modelSi
36. determinaciis koeficienti (wyviluri regresiis SemTxveva)
37. korelaciis koeficienti
38. wrfivi regresiis orfaqtoriani modeli
39. umcires kvadratTa meTodi orfaqtoriani modelisaTvis
40. mravlobiTi regresiis koeficientebis interpretacia
41. mravlobiTi regresiis wrfivi modeli (zogadi SemTxveva)
42. mravlobiTi regresiis gantoleba standartizebul masStabSi
43. mravlobiTi regresiuli analizis ZiriTadi daSvebebi
44. SefasebaTa gadauadgilebloba mravlobiTi regresiis modelSi
45. regresiis koeficientebis kovariaciuli matrica
46. SefasebaTa optimaluroba mravlobiTi regresiis modelSi
47. dispersiis Sefaseba mravlobiTi regresiis modelSi
48. mravlobiTi regresiis klasikuri modelis koeficientebis mniSvnelovnebis Sefaseba. ndobis intervalebi
49. dispersiuli analizi mravlobiTi regresiis modelSi
50. determinaciis koeficienti mravlobiTi regresiis modelSi
51. mravlobiTi korelaciis koeficienti
52. determinaciis koeficientis statistikuri mniSvnelovnebis analizi
53. testiT hipoTezis Semowmeba calkeuli faqtoris an faqtorTa jgufis mniSvnelovnebis Sesaxeb
54. multikoliniarobis arsi, saxeebi da Sedegebi
55. uSualo gawrfivebas daqvemdebarebuli arawrfivi modelebi
56. sawarmoo funqcia da misi ekonometrikuli modeli.
57. wrfivi regresiuli modeli fiqtiuri cvladiT.

წინა სემესტრში ეს საკითხები იყო და ახლაც ეს იქნება იმედია

  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #984580 · გამოხმაურება: 64 · ნახვა: 15,641

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jun 13 2010, 17:34


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


თუ იცით, მარტო 20 თემიდან შევა გამოცდაზე თეორია?
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #978107 · გამოხმაურება: 72 · ნახვა: 20,480

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 15 2009, 15:38


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


teooooooo

გამოაკრეს უკვე ქულები მაღლივში? sms.tsu-ze არ დადებენ დღეს ნეტა?
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #761664 · გამოხმაურება: 685 · ნახვა: 111,752

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 13 2009, 20:29


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


Mad Guy

არ ყოფილა huh.gif
იმედია ხვალ მაინც იქნება... თორემ დავიტანჯე ნერვიულობით...
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #759643 · გამოხმაურება: 685 · ნახვა: 111,752

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 2 2009, 12:51


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


აუ ცუდად ვარ cray.gif არადა მეგონა სწორად მეწერა... cray.gif მეც 37 საკითხი შემხვდა თურმე და მითხრეს 35-იაო და ის დავწერე... cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif დარწმუნებული ვიყავი რომ სწორად მეწერა, ახლა გადავამოწმე და... cray.gif
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #744780 · გამოხმაურება: 685 · ნახვა: 111,752

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 1 2009, 12:19


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


Mad Guy
იმედია არ შევა...

მგონი ყველას 3 საათზე გვაქვს გამოცდა... unsure.gif
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #743181 · გამოხმაურება: 685 · ნახვა: 111,752

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Jul 1 2009, 12:14


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ხომ არ იცით წინა მასალიდან შევა თემები??? unsure.gif
  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #743178 · გამოხმაურება: 685 · ნახვა: 111,752

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Feb 2 2009, 14:37


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


იცი რა არის სიყვარული...?
სიყვარული ბედნიერებაა, სიხარულია... როცა გიყვარს შენთვის მთავარია მხოლოდ "ის" და ყველა დანარჩენი მეორე ადგილზე დგას...
ამ დროს შენს გულში თითქოს რაღაც რეაქციები მიმდინარეობს, თითქოს რაღაც ძალა გამსუბუქებს. გგონია, რომ საკმარისია ხელები გაშალო და გაფრინდები... ცაში გაიჭრები...
სიყვარული მშვენიერებაა, რომელსაც გაფრთხილება სჭირდება. ისევე, როგორც ყვავილს, რომელსაც თუ არ მოუარე და წყალი არ დაუსხი გახმება...
ზოგჯერ ადამიანები შეცდომას უშვებენ, ვერ აფასებენ იმას, რაც ღვთისგან აქვთ ნაბოძები... სიყვარული... ეს ხომ ღვთიური გრძნობაა, წმინდა, სპეტაკი...
მაგრამ ზოგჯერ, სამწუხაროდ, სიყვარულის სიძლიერეს მხოლოდ მაშინ ვგრძნობთ, როცა "მას" ვკარგავთ... მაგრამ ვხვდებით, რომ ეს სინანული უკვე არაფერს შეცვლის...
მე ის მიყვარს...
ძალიან მიყვარს...
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #600498 · გამოხმაურება: 1954 · ნახვა: 251,323

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Dec 26 2008, 18:20


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


anushkebi
choira

სამდივნოში ვიკითხე და ჯერ არ არის დამტკიცებულიო, როცა დამტკიცდება თსუ-ს საიტზე დაიდება ინფორმაციაო
  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #566425 · გამოხმაურება: 1933 · ნახვა: 359,646

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Dec 15 2008, 18:07


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


მიიიყვარს თოვლი, დიდი ფიფქები რომ ცვივა ციდან... ოღონდ დნობის პროცესს ვერ ვიტან huh.gif

დღეს მაღლივში ისე ლამაზად თოვდააა rolleyes.gif
  განყოფილება: 01.10.2008-08.09.2009 · პოსტი: #554992 · გამოხმაურება: 191 · ნახვა: 29,319

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Dec 15 2008, 17:55


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


მაკროს ქულები გაიგეთ? როგორც ლექტორმა თქვა დღეს უნდა გამოეკრათ unsure.gif

  განყოფილება: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი · პოსტი: #554978 · გამოხმაურება: 412 · ნახვა: 68,917

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Nov 4 2008, 18:23


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ცოტათი ვარ... ალბათ 7.gif
  განყოფილება: სადისკუსიო ოთახი · პოსტი: #518095 · გამოხმაურება: 115 · ნახვა: 24,928

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Nov 4 2008, 18:16


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ყოველდღიურად მარტო თვალის ფანქარი, ტუში და "ბლესკი".
  განყოფილება: მოდა და სტილი · პოსტი: #518074 · გამოხმაურება: 523 · ნახვა: 100,854

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Nov 4 2008, 18:13


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


  განყოფილება: არქივი · პოსტი: #518059 · გამოხმაურება: 69 · ნახვა: 24,281

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Sep 18 2008, 22:49


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ცნობისმოყვარე ვარ, მაგრამ ზომიერად.
ზოგჯერ შემიძლია ვინმე რამე ამბავს რომ ყვებოდეს და შუა მოყოლის დროს გაწყვიტოს არაფერი ვკითხო, მაგრამ მერე ბრაზდებიან თუ არ მეკითხები მერე რა მოხდაო ესე იგი არ გაინტერესებსო, არადა მაინტერესებს.
  განყოფილება: სადისკუსიო ოთახი · პოსტი: #465199 · გამოხმაურება: 63 · ნახვა: 16,464

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Sep 18 2008, 22:41


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


chubi
არ ვიცი, შეიძლება.
თან ის ბიჭი იმ გოგოს დაბადების დღეზე ყოფილა. გოგო აივანზე გასულა მოსაწევად და ბიჭმაც მაგ დროს დაინახა . ხოდა მაგრად იჩხუბეს და დაშორდნენ.
  განყოფილება: მოდა და სტილი · პოსტი: #465189 · გამოხმაურება: 796 · ნახვა: 109,725

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Sep 18 2008, 22:35


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


მე არ მომწონს გოგო რომ ეწევა სიგარეტს.

ისე ერთმა ჩემმა ნაცნობმა რომ გაიგო მისი შეყვარებული გოგო სიგარეტს ეწეოდა მაგის გამო დაშორდა unsure.gif
  განყოფილება: მოდა და სტილი · პოსტი: #465180 · გამოხმაურება: 796 · ნახვა: 109,725

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Sep 18 2008, 22:28


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


ციტატა(akaki-barca @ 18th September 2008 - 17:11) *
ლიფტს თუ მარტო ჯგუფელები ვართ ვჭედავთ ხოლმე

ნაცნობი სიტუაციაა unsure.gif
ერთხელ მასე შევედით მარტო ჯგუფელები და ბიჭებმა სანამ მეთორმეტედან პირველ სართულამდე ჩავედით რამდენჯერმე მოასწრეს ლიფტის გაჭედვა.
მერე პირველ სართულზე ლიფტი აღარ იღებოდა, თურმე პირველი სართულის ცოტა ქვემოთ გაჩერდა ლიფტი. ხოდა ლიფტიორმა დაგვიძახა ზემოდან მოდიხართო? ერთ-ერთმა ჯგუფელმა გამოსძახა ლიფტიდან: არა, ქვემოდანო biggrin.gif მაგაზე კარგად ვიხალისეთ.
მერე ლიფტიდან რომ "ამოვდიოდით" ლიფტიორი გვითვლიდა და 15-მდე რომ ავიდა კინაღამ გადაირია ამდენი რომ ჯდებოდით რა გეგონათ, გაიჭედებოდა აბა რაო.
  განყოფილება: ჩვენი სტუდენტური ცხოვრება · პოსტი: #465167 · გამოხმაურება: 326 · ნახვა: 70,557

*tamunia*
დაპოსტვის თარიღი: Sep 18 2008, 22:00


სტუდენტი
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 490
რეგისტრ.: 31-January 08
წევრი №: 1,975


დღეს კოვზი დამივარდა და ნეტა რატომ არავინ მესტუმრა? unsure.gif
  განყოფილება: სადისკუსიო ოთახი · პოსტი: #465136 · გამოხმაურება: 165 · ნახვა: 38,956

33 გვერდი V   1 2 3 > » 

New Posts  ახალი გამოხმაურებები
No New Posts  ახალი გამოხმაურებები არ არის
Hot topic  აქტიური თემა (ახალი პოსტები)
No new  აქტიური თემა (ახალი პოსტები არ არის)
Poll  გამოკითხვა (ახალი)
No new votes  გამოკითხვა (ძველი)
Closed  დახურული თემა
Moved  გადატანილი თემა
 

მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 26th March 2019 - 10:00
Skin by Sherri for IBSkin © 2007-2011 All rights reserved.

Powered By IP.Board © 2011 IPS, Inc.
Language pack Georgian by Power_VANO.
www.wsa.ge Display Pagerank