გამარჯობა, სტუმარო ( შესვლა | რეგისტრაცია )


 
Reply to this topic Start new topic
 სოციოლოგიის შესავალი
 
faustika
პოსტი Sep 4 2010, 21:41
პოსტი #1


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 114
რეგისტრ.: 15-January 10
მდებარეობა: თბილისი
წევრი №: 8,365
კურსი:2


რომელი ლექტორი ჯობია ?

ბერძენიშვილი ამირან
დონაძე ნათელა
კაჭკაჭიშვლი იაგო
წულაძე ლია

და როგორ საგანია სასწავლად მარტივია თუ რთული

პოსტის უკანასკნელი ჩამსწორებელია faustika: Sep 4 2010, 21:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jonny
პოსტი Sep 8 2010, 22:31
პოსტი #2


დემაგოგი
ჯგუფის ხატულა

ჯგუფი: Moderator
პოსტები: 2,058
რეგისტრ.: 25-January 09
მდებარეობა: tbilisi
წევრი №: 6,018
კურსი:--


ხასიათს გააჩნია..
იაგო და ამირანი მაგრები არიან ყველა ხასიათზე..
საინტერესო საგანია და თუ დაუმუღამე გაგისწორდება


--------------------
ა ე ი ო უ ე
--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shirley
პოსტი Sep 8 2010, 22:33
პოსტი #3


აკადემიკოსი
ჯგუფის ხატულა

ჯგუფი: Moderator
პოსტები: 6,561
რეგისტრ.: 9-December 07
წევრი №: 906
კურსი:8


იაგო.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pantera
პოსტი Sep 19 2010, 21:23
პოსტი #4


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 10
რეგისტრ.: 19-September 10
მდებარეობა: ტიფლის
წევრი №: 9,909
კურსი:--


ისა დააა, მაინტერესებს, მეიჯორად მაქ ეგ საგანი, სოციოლოგია და რა საგნები უნდა ავიგო????
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aivi
პოსტი Sep 22 2010, 22:41
პოსტი #5


ჰომოაივი
****

ჯგუფი: Members
პოსტები: 2,006
რეგისტრ.: 8-December 07
მდებარეობა: გარემდინარეთი

წევრი №: 901
კურსი:3


pantera

სოციოლოგიის შესავალი და სტატისტიკა ერთი გეყოფა ამ სემესტრში smile.gif

პოსტის უკანასკნელი ჩამსწორებელია aivi: Sep 22 2010, 22:42


--------------------
სიმართლეს გეტყვით, თქვენი კანი უფრო თეთრია და მოვარდისფრო, ვიდრე ჩემი ბულგარელი კაპიტნის კანი იყო.

_ _ _ _ _ _ _


www.chankotadze.wordpress.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
duce
პოსტი Oct 7 2010, 23:42
პოსტი #6


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 29
რეგისტრ.: 2-September 10
წევრი №: 9,737
კურსი:1


უკვე მეზიზღები დონაძეეეეეეეეეეეეეეე biggrin.gif:D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vagabond
პოსტი Oct 9 2010, 18:00
პოსტი #7


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 90
რეგისტრ.: 28-August 10
მდებარეობა: Batumi-Tbilisi
წევრი №: 9,689
კურსი:2


faustika
მე ბერძენიშვილთან ვარ და მომწონს ეგ ლექტორი... ისე საგანი საინტერესო, თუმცა მომაბეზრებელია..... დონაძეზე ლეგენდები დადის და მაინტერესებს, ვინაა ასეთი smile.gif


--------------------
I fell in love with TSU და ცუდად ვარ ანუ ხომ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
guldama
პოსტი Oct 19 2010, 16:15
პოსტი #8


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 9
რეგისტრ.: 29-August 10
წევრი №: 9,702
კურსი:--


socialuri struqtura.
adamianTa umravlesobas erTnairad aqvs warmodgenili Tu ras niSnavs iyo avadmyofi. organizmSi SeWrilia raime virusi an adgili aqvs toqsikur mowamlvas, SeiZleba Tavi iCina simsivnem an raRac axalma warmonaqnma. Sedegad adamiani Tavs SeuZlod grZnobs da ver asrulebs Tavis movaleobas. rodesac Tavs cudad vgrZnobT, Tu es ar aris umniSvnelo ram, magaliTad msubuqi gaciveba, Cven mivmarTavT eqims. eqimi dasvams diagnozs da iwyebs mkurnalobas _ gamogviwers wamlebs, mogvcems mimarTulebas saavadmyofoSi an dagviniSnavs operacias. Uufro rTuladaa saqme fsiqikuri davaadebis dros, Cven is warmogvidgenia, rogorc nivTierebaTa cvlis darRveva organizmSi an pirovnebis fsiqologiuri problemebi.
imisagan damoukideblad, seni fizikuria Tu fsiqikuri, rogorc ki dadgindeba rom Cven varT avad, Cven vTavisufldebiT zogierTi Cveni yoveldRiuri movaleobebisagan: ar vdgebiT adre, ar mivdivarT skolaSi an samsaxurSi da ar vaqtiurobT saojaxo saqmeebSi; Cven ufleba gvaqvs Wirveulobisa da gaRiazianebis. rogorc ki Tavs ukeT vigrZnobT Cven vubrundebiT cxovrebis Cveulebriv stils da vasrulebT yoveldRiur movaleobebs (parsonsi, 1951).
zogierTi sociologi ukve daaxloebiT oci welia ewinaaRmdegeba am tradiciul Tvalsazriss. isini sul sxvagvarad miudgnen am problemas, varaudoben, rom rom sulac araa aucilebeli avadmyofoba gamowveuli iyos organizmis Sinagani moSlilobiT. maT dasves sakiTxi imis Sesaxeb rom, iqneb midrekileba avadmyofobisadmi an avadmyofuri SegrZnebebi dakavSirebulia adamianis sazogadoebriv mdgomareobasTan. ganvixiloT ori gamokvleva, romlebic naTels hfenen am Tvalsazriss.
60-iani wlebis dasawyisSi sociologTa didma jgufma interviu aiRo niu-iorkis im macxovreblebTan, romlebic umuSevrebis gamo Rebulobdnen daxmarebas. Tavidan yovelive maTgans dausves kiTxva: ,, zogadad, rogor migaCniaT Tqven Tqveni janmreTeloba, mSvenivrad, kargad, damakmayofileblad, sustad?”. Semdeg, intervius msvlelobaSi yovel qals daesva kiTxva, apireben Tu ara uaxloes xanebSi muSaobis dawyebas, Tu karga xans ar apireben amas? aRmoCnda, rom qalebi, romlebic daxmarebis miRebas xangrZlivad apirebdnen, Tavis janmrTelobas ufro sustad Tvlidnen, vidre isini, vinc male apirebda muSaobis dawyebas. am gamokvlevis Sedegebis safuZvelze kouli da leJoni (1972) akeTeben daskvnas, rom adamianebi, romlebic imyofebian socuzrunvelyofaze, rogorc wesi, sakuTar Tavs warumateblad Tvlian (am sakiTxs detalurad SevexebiT me-9-e TavSi).
Mmetic, Tvlian ra Tavs warumateblebad, isini cdiloben mouZebnon amas gamarTleba da imizezeben sust janmrTelobas. amiT isini cdiloben daamtkicon, rom TavianT warumateblobaSi ar arian damnaSaveni. Aam Tvalsazrisma SeiZleba gaaCinos eWvi, ramdenadac SeiZleba iTqvas, rom adamianebi, romlebic daxmarebas mudmivad Rebuloben, marTlac avad arian da arca aqvT imedi, rom rodisme SesZleben muSaobas. magram koulma da leJonma daadgines kavSiri sust janmrTelobaze wuwunsa da socuzrunvelyofis mudmiv klients Soris, maSinac ki, rodesac akontrolebdnen avadmyofobis ,,obieqtur” maCveneblebs, rogoricaa, eqimisadmi mimarTvis raodenoba wlis ganmavlobaSi. am gamokvlevis safuZvelze avtorebma gabedes da Camoayalibes Semdegi hipoTeza “rac ufro metad warumateblad Tvlis adamiani sakuTar Tavs, miT ufro sustad miaCnia Tavisi janmrTelobas”. M
meore gamokvlevas, sazogadoebrivi azris Semswavleli centris mecnierebi atarebdnen CikagoSi. SerCeviT dadgenil respodentebs daesvaT kiTxva: Cveulebriv rogor grZnoben Tavs, ,,Zalian bednierad”, ,,sakmaod bednierad” Tu ,,arcTu maincdamainc bednierad”. Aamas garda, mravali kiTxva daesvaT samsaxuris, ojaxuri mdgomareobis, sazogadoebrivi statusis sxva aspeqtebis Sesaxeb. bednierebis Sesaxeb pasuxebSi SeimCneoda saimtereso nairsaxeoba. rogorc wesi, mamakacebi da qalebi erTnairad pasuxobdnen, magram aRmoCnda rom daqorwinebulebi ufro xSirad Tvlidnen Tavs bednierad, vidre martoxelebi, ganqorwinebulebi, daSorebulebi da daqvrivebulebi. Aaseve gairkva, rom axalgazrdebi ufro metad bednierebi iyvnen, vidre xanSiSesulebi: iseve, rogorc ufro ganaTlebulebi, naklebad ganaTlebulebTan SedarebiT. da bolos, pasuxebze gavlena iqonia samsaxuris qona-arqonam (ix. cxrili). kerZod, vinc muSaobda ufro bednieri iyo, vidre umuSevari, da, koulisa da leJonis mixedviT, yvelaze ubedurebi iyvnen visac samuSao ara aqvT (breberni, kaplovici, 1965).
Ees ori gamokvleva mowmobs, rom didi mniSvneloba aqvs sazogadoebaSi adamianebis mdgomareobas, es mniSvnelovnad moqmedebs adamianis Sinagan fsiqikur mdgomareobaze (me-9-e TavSi aRniSnulia Tu rogor gavlenas axdens adamianis saqmianoba TviTmkvlelobisaken mis midrekilebaze). Mmocemuli Tavi eZRvneba socialuri garemos analizs. Tavidan Cven ganvixilavT statusisa da rolis cnebebs. Semdeg gavigebT, Tu statusisa da rolis safuZvelze rogor xorcieldeba iseTi institutebis Camoyalibeba, rogorebicaa sasamarTlo, medicina, ganaTleba da ojaxi; Cven aseve gavarkvevT Tu rogor ayalibeben es institutebi socialur struqturas. Bbolos, Cven gadavalT sazogadoebis, socialuri garemos yvelaze didi elementis ganxilvaze.

cxrili; sqesi, saqmianobis done da bedniereba.

saqmianobis statusi arcTu Zalian bednierebi

mamakacebi% qalebi%
(sul upasuxa) (sul upasuxa)

sakuTari saqmis patroni 9 (128)* 16 (55)
daqiravebuli 12(320) 12 (200)
arasruli samuSao dRe (14)** 15 (93)
umuSevari 33 (73) 27 (30)
pensionerebi 27 (139) 26 (80)
mrewvelobis gareT myofni 28 (26) 17 (613)

pasuxebi gasca _ 1971
ar upasuxa
1) kiTxvaze bednierebis Sesaxeb _ 14
2) kiTxvaze statusis Sesaxeb _ 21

gamokiTxulTa raodenoba _ 2006
• frCxilebSi mocemulia yvela pasuxi
** Zalze mcire procenti
wyaro: Bradburn & Caplovitz, 1965.P.14.pirovnebaTSoriso urTierTqmedeba da
socialuri struqtura: rolis cneba.
A
adamiani rTulia. erTi adamianis qceva gansxvavdeba meore adamianis qcevisagan; gansxvavebul situaciebSi adamianebi aseve gansxvavebulad iqcevian.
Cven ar viqceviT erTnairad megobrebTan da axladgacnobil adamianebTan. gansxvavebulad veqceviT patarebsa da Cvens mSoblebs. Cveni urTierToba nebismier adamianTan savsebiT gansxvavdeba kolegebTan Cveni urTierTobisagan.
sazogadoebaSi yovel adamians ukavia ramdenime pozicia. magaliTad, qali SeiZleba iyos musikosi, maswavlebeli, meuRle da deda. Aam socialuri poziciebidan yoveli dakavSirebulia garkveul wesebTan da valdebulebebTan, rasac statuss veZaxiT. Aadamians SeiZleba qondes mravali statusi, magram erTi maTgani, romelsac SeiZleba davarqvaT mTavari statusi, gansazRvravs mis sazogadoebriv mdgomareobas. Cinuri warmoSobis amerikeli qalbatoni SeiZleba iyos farmacevti, qaliSvili, megobari da mocekvave, magram misi socialuri mdgomareoba albaT gansazRvruli iqneba imiT, rom is aris azieli. xSirad adamianis mTavari statusi gansazRvrulia misi samsaxuriT.
rodesac saubari exeba ucnob adamians Cven upirveles yovlisa vikiTxavT: ,,sad moRvaweobs es adamiani, riT arsebobs?” am kiTxvaze pasuxi bevr rames ambobs am adamianze. mTavar statusebad iTvleba: yofili patimari, meZavi, yofili ,,amerikis mis” da a.S.
zogierTi statusi dabadebidan modis. magaliTad, adamiani kanis Savi feriT dabadebidanve iRebs zangis statuss. garda amisa, statusi ganisazRvreba sqesiT, eTnikuri warmomavlobiT, dabadebis adgiliT, ojaxis gvariT. aseT statusebs darqmeuli an miwerili statusi ewodebaT.
piriqiT, miRweuli (SeZenili) statusi ganisazRvreba imiT, Tu ra gaakeTa adamianma Tavis sicocxleSi. Mmwerlis statuss SeiZenen gamoqveynebuli wignis mere; meuRlisas qorwinebis mere. Aaravin ar ibadeba mwerlad da meuRled. zogierT statusSi Serwymulia darqmeuli da SeZenili elementebi. Ffilosofiis doqtoris samecniero xarisxis miReba, ra Tqma unda miRwevaa. Mmagram erTxel miRebuli axali statusi samudamod rCeba, gaxdeba pirovnebis permanentuli nawili da adamianis socialuri roli, gansazRvravs mTels mis saqmianobasa da miznebs darqmeuli statusis Sesabamisad.
roli ewodeba mosalodnel qcevas, romelic gansazRvrulia adamianis statusiT (lintoni, cit.mertonis mix. 1957). musikosis roli mTlianad gansazRvravs mis qcevas, rac dakavSirebulia dadgenil wesebTan da musikosis movaleobebTan. amaT ganekuTvneba ostatobis garkveul doneze musikaluri nawarmoebis Sesruleba, ramdenime saaTiani repeticiebi da diriJoris Sesabamisi pativiscema.
Yyoveli statusi Cveulebriv ramdenime rols gulisxmobs. Lleqtori sxvanairad iqceva studentebTan, fakultetis sxva leqtorebTan, ganaTlebis saministros warmomadgenlebTan, reqtorTan. Mmocemuli statusis Sesabamisi rolebis jams rolebrivi nakrebi ewodeba (mertoni, 1957).
rogor viTvisebT Cven rolebs? rogorc meoTxe TavSi gavigebT, gansxvavebuli rolebis aTviseba _ socializaciis procesis mniSvnelovani nawilia. Cveni roli imiTaa gansazRvruli Tu ras elodebian sxvebi Cvengan. Cvens sazogadoebaSi (sxva mravalSic) Cveulebrivia, rom mSoblebi zrunaven Svilebze, rom mosamsaxurem unda Searulos dakisrebuli valdebuleba, rom axlo megobrebi ar arian gulgrilni Cveni problemebis mimarT. Tu isini Cvens molodinTan Sesabamisad ,,ar asruleben” TavianT rolebs Cven gvikvirs, vbrazobT an gvwyins da Cveni urTierTobac icvleba.
SeiZleba ganvasxvavoT formaluri da araformaluri roluri molodini. Ppirvelis naTeli magaliTia kanonebi. rodesac Cven saxlis yidvis Sesaxeb xels vawerT xelSekrulebas, savaraudoa, rom Cven saxls viyidiT; Tu Cven saxli ar viyideT, SeiZleba Cvens winaaRmdeg aRiZras saCivari xelSekrulebis darRvevis gamo. sxva tipis xelSekrulebaa qorwineba, romelic SeiZleba Sewydes ganqorwinebiT. sisxlis samarTlis kanonebi krZalaven mkvlelobas, gaupatiurebas da sxvebis sazianod mimarTul sxva qmedebebs. sxva nabijebi SeiZleba naklebad formalurni iyvnen _ magaliTad, sufrasTan qcevis unari, tansacmelis stili da zrdilobis normebi _ Tumca maTac didi aqvT gavlena Cvens qcevebze.
Cvengan rolebrivad mosalodneli qcevis Seusabamo qcevebze reaqcia, aseve SeiZleba iyos formaluri da araformaluri. sxvaze Tavdasxmis SemTxvevaSi damnaSaves cixeSi miabrZaneben. Tu manqanas iq ar daayeneb, sadac nebadarTulia, dagajarimeben; Tu jarima ar iqneba gadaxdili dadgenil vadebSi, dagajarimeben kidev erTxel da ufro metad. Cven moviyvaneT formaluri dasjis magaliTebi. D sxvagvari dasja naklebad formaluria. adamians, romelic stumrad daTvreba da Seuracxyofas miayenebs sxva stumrebs cixeSi ar Casvamen, magram am saxlSi aRar miiwveven. Mmetic, zogierTi dasja ufro SeniRbulia. Uuadgilo SeniSnvas siCumiT Sexvdebian, rac SeniSnvis avtors miaxvedrebs sakuTar Secdomas. rodesac adamianis qceva Seesabameba mis rols, is Rebulobs socialur jildos, fulis an pativiscemis saxiT. aRniSnuli waxaliseba da dasja erToblivad sanqciad iwodeba. erTi an ramdenime individis mier gamoyenebuli sanqcia aris miRebuli wesis gaZliereba da gansazRvravs, rom aseTi qceva mocemul viTarebaSi misaRebia (gudi, 1960).

rolebis daxasiaTeba. sazogadoebaSi formaluri rolebis didi umravlesoba arsebobs. rogorc ukve iTqva, qals mravali rolis Sesruleba ZaluZs _ meuRle, deda, pedagogi, musikosi, profkavSiris wevri, amomrCeveli. rogor moviZioT rolebis am didi raodenobis klasifikaciis saukeTeso saSualeba?
socialuri rolebis sistematizaciis mcdeloba qondaT talkot parsonssa da mis kolegebs (1951). maT miaCndaT, rom nebismieri socialuri rolis aRwera SesaZlebelia xuTi ZiriTadi maxasiaTeb;is saSualebiT:
1. emocionaluroba. zogierTi roli (magaliTad, meddis, eqimis an damkrZalavi biuros patronis) moiTxovs emociur TavSekavebas im viTarebebSi, romelTac Cveulebriv axlavs grZnobebis xmauriani gamomJRavneba (saubari exeba avadmyofobas, tanjvas, gardacvalebas). ojaxis wevrebisa da megobrebisagan mosalodnelia emociebis naklebad Sekaveba.
2. miRebis wesi. zogierTi rolebi gapirobebulia mikuTvnebuli statusiT _ magaliTad, bavSvis, ymawvilis an zrdasruli moqalaqis; isini ganisazRvrebian am rolis Semsrulebeli adamianis asakiT. sxva rolebs miRweva sWirdeba; rodesac Cven vlaparakobT medicinis doqtorze Cven mxedvelobaSi gvaqvs iseTi roli, romelsac pirovnebis Zalisxmeva sWirdeba da avtomaturad ar miiReba.
3. masStabi. zogierTi rolebi mkacradaa SezRuduli adamianTa urTierTobebis gansazRvruli aspeqtebiT. magaliTad, eqimisa da pacientis roli gansazRvrulia kiTxvebiT romlebic uSualod exebian pacientis janmrTelobas. Ppatara bavSvsa da mis mSoblebs Soris yalibdeba ufro farTo urTierToba; mSobelTagan orives awuxebs bavSvis cxovrebis mravali mxare.
4. formalizacia. zogierTi roli gulisxmobs adamianebis urTierTobas dadgenili kanonebis Sesabamisad. magaliTad, biblioTekari valdebulia gasces wigni garkveuli vadiT da daauwesos jarima dagvianebiT dabrunebis SemTxvevaSi. sxva rolebis Sesrulebisas dasaSvebia gansakuTrebuli urTierToba imaTTan visTanac pirovnuli urTierTobebi Camoyalibebulia. magaliTad, Cven ar velodebiT, rom dam an Zmam gadagvixados gaweuli samsaxuris safasuri, Tumca ucnobisagan am safasurs aviRebdiT.
5. motivacia. Ggansxavebuli rolebi gapirobebulia sxvadasxva motivebiT. Mmosalodnelia, rom saqmiani adamiani Caflobilia sakuTar interesebSi – misi qcevebi gansazrvrulia maqsimaluri mogebis miRebis surviliT, magram vvaraudobT, rom socialuri sferos muSaki vTqvaT, umuSevreTaTvis daxmarebis biuros TanamSromeli ZiriTadad Sromobs sazogadoebis keTildReobisaTvis da ara piradi gamorCenisaTvis.
parsonsi Tvlis, rom nebismier roli gulisxmobs am maxasiaTeblebis raimenair kombinacias. magaliTad, meZavis roli. Cveulebriv am qalbatonebs araviTari grZnobebi ara aqvs Tavisi klientebis mimarT. mocemuli roli ufro miRwevadia, vidre davalebuli, radgan misi aTviseba xdeba garkveuli moRvaweobis Sedegad. is mkacradaa gansazRvruli fuladi seqsis CarCoebiT. Cveulebriv meZavebi TavianT klientebs emsaxurebian dadgenili wesebis Sesabamisad _ momsaxurebis nebismier saxeze dawesebulia gadasaxadi. meZavebi muSaoben TavianTi mogebis mizniT _ seqsualuri momsaxureba piradi gamdidrebisaTvis.
Aaraformaluri rolebis zogierT Taviseburebebs Cven SevexebiT mexuTe TavSi.


rolis SerCeva. Aaucileblad unda aRiniSnos, rom nebismieri formaluri Tu araformaluri roli ar warmoadgens qcevis mkacrad fiqsirebul models. individis xasiaTi gadamwyvet gavlenas axdens imaze, Tu rogor SesabamisobaSia misi qceva imasTan, rasac misgan moelian. Aadamianebi avtomaturad ar reagireben rolur molodinze. isini met aqtiurobas iCenen. adamianis qceva aris produqti unikaluri, roluri molodinis mxolod misTvis damaxasiaTebeli gagebisa da Sefasebisa. Aadamianebi gaiazreben misgan mosalodnel rolur nabijebs da maTi sakuTari interpretaciis Semdeg moqmedeben. Ees niSnavs, rom damokidebuleba adamianis qcevasa da rolur nabijebs Soris aramdgradia; is ver Tavsdeba sqemiT nakarnaxev, mkacrad fiqsirebukl CarCoebSi. simboluri interaqcionizmisa da eTnomeTodologiis momxre zogierTi sociologi gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs ,,molodini_qceva” sistemis cvalebadobas. magaliTad, harfinkeli (1972) kritikulad uyurebs mkvlevarebs, romelTa varaudiT individi ,,gabruebulia kulturiT” da avtomaturad reagirebs rolur molodinze. aaron sikoreli (1972) aRniSnavs, rom adamianebi ar asruleben TavianT rolebs dadgenili scenarebis mixedviT. sinamdvileSi adgili aqvs improvizacias. sikoreli Semdeg magaliTs iSveliebs. axali pedagogi modis kolejSi, sadac apirebs muSaobis dawyebas. mdivani miacilebs mas kabinetamde da mimarTavs mas ,,mister” an ,,doqtor”. Mmagram Tavad rogor unda mimarTos mdivans? rodesac is xvdeba Tavis kolegebs (maT umravlesobas is ukve gaecno miRebaze) mis win sxva dilema Cndeba: rogor mimarTon erTmaneTs saxeliT Tu gvarebiT? undaAaxseno wodeba Tu ixmaro ,,mister”? rogor upasuxo satelefono zarebs an rogor moawero xeli? am kiTxvebze pasuxebi gapirobebulia garemomcvelTa odnav SesamCnevi molodiniT, romlis gageba Zalze Znelia. es dakavSirebulia imasTan Tu rogoraa axali pedagogi miRebuli, mudmivad Tu droebiT, damokidebulia asakobriv sxvaobaze masa da Zvel TanamSromlebs Soris, aseve Tanamdebobebis gansxvavebaze. albaT, dasawyisSi axal pedagogs mouwvs improvizaciaa, sanam ar gansazRvravs Tu rogor unda moiqces, rom gaamarTlos molodoni.


roluri sistemebi. ramdenadac yoveli adamiani gansxvavebul viTarebebSi (ojaxi, samegobro, raime erToba, sazogadoeba) asrulebs gansxvavebul rolebs, am rolebs Soris yovelTvis arsebobs konfliqti. magaliTad, Tu deda sjis Tavis vaJiSvils da ukrZalavs mas manqanis marTvas, mamas SeiZleba moeCvenos, rom sasjeli Zalze mkacria. Mmamas UuCndeba dilema: meuRlis rolis Sesrulebisas, man mxari unda dauWiros Tavis meuRles, magram, rogorc mamam, Svilze unda izrunos. romeli roli inda Searulos mamam?

roluri konfliqti da roluri daZabuloba. situacia, romelic dakavSirebulia ori an meti rolis Sesrulebis aucileblobasTan, iwodeba rolur konfliqtad (mertoni,1957). Ees Cveulebrivi movlenaa iseTi maRalorganizebuli sazogadoebisaTvis rogoric aSS-Sia, sadac yoveli adamiani uamrav rolebs asrulebs. yawvilebs (Tineijerebs) saqme aqvT mSoblebisa da Tanatolebis urTierTgamomricxav molodinebTan. Mmomsaxure mSoblebi samsaxursa da Svilebs Soris ,,or cecxls Sua arian”. xelmZRvaneli muSakebi patronebTan sxvagvarad unda moiqcnen da ZiriTad personalTan sxvagvarad. roluri konfliqti SeiZleba maSinac Caisaxos, rodesac adamianebi gadadian erTi sazogadoebrivi klasidan meoreSi, rodesac cdiloben ar dakargon kavSirebi ojaxsa da Zvel megobrebTan.
Staini da hofmani (1978) ikvlevdnen rolur konfliqtebs kolejis im studentebSi, romlebic misdevdnen sports. maT aRmoaCines, rom xasiaTis Tvisebebi, romlebic didad fasobs sportsmenebSi: simtkice, damoukidebloba, emociuri TavSekaveba da warmatebisaken swrafva ar Seesatyviseboda maTi megobari qalebis molodins. Qqalebs ar moswondaT mometebuli simkacre da sxva Tvisebebi, romlebic sportsmenebisaTvis saamayo iyo. maT ufro moswondaT gulaxdiloba, Rrma grZnobebi da TanagrZnobis unari.
zogjer Tavs iCens konfliqti erTi da igive rolis sxvagasxva aspeqtebs Soris. magaliTad, socialuri sferos muSakisagan moelian yuradRebasa da keTilganwyobas. Mmagram maTi biurokratebTan aucilebeli urTierToba SeuZlebelia sijiutesa da simtkicis gareSe. Ees urTierTgamomricxavi moTxovnebi iwveven rolur konfliqtebs.

roluri konfliqtis daZlevis xerxebi. rogor axerxeben adamianebi roluri konfliqtis daZlevas? Mmertons (1957) miaCnia, rom arsebobs maTi Sesustebis ramdenime xerxi, saSualeba. erT-erTi maTgani imaSi mdgomareobs, rom aRiareben zogierTi rolis upirates mniSvnelobas sxva rolebTan SedarebiT. Cvens sazogadoebaSi wina planze Cveulebriv aris ojaxi da samsaxuri, amitom adamianebs esmis im adamianisa, romelic ambobs, rom: ,,Cven siamovnebiT movidodiT, magram dRes Cemi meuRle cota SeuZlodaa” an ,,es sainteresoa, magram me unda Sevasrulo samuSao, romelic saxlSi maqvs wamoRebuli”.
ramdenadac ojaxi da samsaxuri warmoadgenen ZiriTad prioritetebs, advili gasagebia Tu rogor SeiZleba aq Tavi iCinos konfliqtma. adamianTa umravlesoba Tavs arTmevs am konfliqts imis wyalobiT, rom ojaxi da samsaxuri erTmaneTisagan daSorebulia, isini erTad ar arian. am daSoriSorebas aqvs ori mizani. jer-erTi, rogorc wesi, Cven ufro produqtiulad vSromobT ofissa da qarxanaSi, vidre saxlSi. Mmeore, ojaxis wevrebi ar xedaven Tu rogor viqceviT Cven samsaxurSi, xolo TanamSromelTa umravlesobam ar icis Tu ra xdeba maTi kolegebis ojaxebSi. rolebis am or sistemas Soris gayofa amcirebs maT rolur konfliqts. Kkonfliqtis aRmoceneba gamoiwvevs usiamovnebas rogorc saxlSi, aseve samsaxurSi. magaliTad, filmSi ,,krameri krameris winaaRmdeg”, erT-erTi mosamsaxure, romelic miatova meuRlem, iZulebulia Seasrulos samsaxurebrivi movaleoba da mouaros sakuTar Svils. ufrosTan raRac sakiTxis ganxilvisas mas urekavs Svili da iTxovs televizoris yurebis gaxangrZlivebis nebas, sanam TanamSromeli moilaparakebs SvilTan, Uufrosi brazobs.
Aarsebobs roluri konfliqtis Sesustebis ufro daxvewili saSualeba. erT-erTi maTgania xumroba. Oojaxis SigniT aRmocenebuli roluri konfliqti iwvevs daZabulobas. Tu meuRle gvian da nasvami brundeba saxlSi an Wirveulobs sidedri, xumroba Seasustebs daZabulobas. xumrobebSi ,,Serwymulia Cveni keTilganwyoba da uaryofiTi damokidebuleba ama Tu im qcevisadmi; isini gvxmarebian davZlioT konfliqtur situaciebSi Casaxuli dapirispireba” (breini, 1976, gv.178).


socialuri institutebi: sazogadoebrivi wyoba.

Aaqamde Cven interaqciis personaluri modelebidan mivemarTebodiT rolebiT gansazRvruli qcevis ufro formaluri modelebis analizisaken. formaluri rolebis ufro didi gaerTianebis Seswavlisas Cven mivadgebiT iseT cnebas, rogoricaa socialuri instituti.
instituti ewodeba garkveuli socialuri moTxovnebis dasakmayofileblad Seqmnil rolebisa da statusebis erTobliobas. Cven vcxovrobT ukiduresad institucionalizirebul sazogadoebaSi.. magaliTad, instituts warmoadgens Cveni ganaTlebis sistema. aq igulisxmeba erTi Taobidan meoreze codnisa da kulturis Rirebulebebis gadacemis resursebi da rolebi. Eekonomikuri institutebi awarmoeben da anawileben saqonelsa da momsaxurebas. Oojaxi aseve warmoadgens instituts _ is qmnis sazogadoebis axal wevrebs. urTierTqmedebis umartivesi saxeebidan iqmneba rTuli institutebi. SemdegSi Cven zogierT maTgans ganvixilavT. Mmocemul TavSi ki gavecnobiT institutebis zogierT zogad Tvisebebs.


socialuri moTxovnilebebi da socialuri institutebi. socialuri institutis erT-erTi umniSvnelovanesi niSania ,,socialur moTxovnilebebTan” misi Sesabamisoba. rogorc Cans, adamianebs ar SeuZliaT arseboba koleqtiuri gaerTianebebis _ erTobebisa da sazogadoebebis gareSe da inarCuneben maT didi xnis ganmavlobaSi. es tendencia albaT gapirobebulia adamianebis erTmaneTTan biologiuri damokidebulebiT, gadarCenis mizniT TanamSromlobasa da Sromis danawilebaze, aseve adamianebis gansakuTrebul unarze daamyaron erTmaneTTan urTierToba simboluri komunikaciebiT. Cven vexebiT socialuri cxovrebis am aspeqtebs 2,4 16 TavebSi. Mmagram, miuxedavad individualurTan SedarebiT, koleqtiuri cxovrebis didi upiratesobisa, sazogadoebis SenarCuneba ar aris avtomaturi procesi. sazogadoebis energiis nawili modis TviTSenaxvasa da kvlavwarmoebaze. amasTan dakavSirebiT mkvlevarebma SemoiRes ,,socialuri moTxovnilebis” an ,,socialuri funqciis” cneba.
sazogadoebrivi mecnierebebis praqtikulad yvela Teoretikosi miiswrafoda ganesazRvra Tu ra aris aucilebeli sazogadoebis cxovelmyofelobisaTvis. Kkarl marqss miaCnda, rom sazogadoebis safuZvelia gadarCenis materialuri uzrunvelyofis moTxovnileba, romlis dakmayofileba SesaZlebelia mxolod erToblivi moRvaweobiT; amis gareSe sazogadoeba ver iarsebebs. sxva sityvebiT, sazogadoebis tips gansazRvravs materialuri gadarCenis mizniT adamianTa moRvaweobis organizebis wesi.
sazogadoebrivi mecnierebebis sxva Teoretikosi gansxvavebulad udgeba socialur moTxovnilebebs. Hherbert spenseri (1897), romelic sazogadoebas adarebda biologiur organizms, gamoyofs ,,aqtiuri dacvis” moTxovnebs (saubari exeba samxedro saqmes) ,,garemomcvel mtrebsa da mZarcvelebTan” saomrad, saqmianobis moTxovnas ,,saarsebo saSualebebis safuZvlad” (soflis meurneoba, msubuqi mrewveloba), gacvlis moTxovnas (anu bazrebs) da am gansxvavebuli saqmianobis koordinaciis moTxovnas (e.i. saxelmwifos).
Bbolos, Tanamedrove mkvlevarebma, g. da j. lenskebma, Seadgiones sazogadoebis mTlianobisaTvis aucilebeli elementebis Semdegi sia.
1. komunikacia sazogadoebis wevrebs Soris, yvela sazogadoebaSi arsebobs saerTo salaparako ena. 2.saqonlisa da momsaxurebis warmoeba, sazogadoebis wevrTa gadarCenisTvis. 3. am saqonlisa da momsaxurebis ganawileba. 4. sazogadoebis wevrTa dacva fizikuri saSiSroebebisagan (Stormi, wyaldidoba da sicive), sxva biologiuri organizmebisa (magaliTad, mavne mwerebisagan) da mtrebisagan. 5. amovardnil wevrTa Secvla biologiuri gamravlebisa da individebis mier socializaciis procesSi kulturis aTvisebis gziT. 6. kontroli sazogadoebis wevrTa qcevaze konfliqtebis daregulirebisa da SemoqmedebiTi saqmianobis pirobebis uzrunvelsayofad.
aRniSnuli socialuri moTxovnilebebi avtomaturad ar dakmayofildeba. amisaTvis saWiroa sazogadoebis wevrTa erToblivi Zalisxmeva, rasac anxorcieleben institutebi. ekonomikuri institutebi bazrebisa da samrewvelo gaerTianebebis, fabrikebisa da qarxnebis CaTvliT akmayofileben 2 da 3 moTxovnebs, Tanaxmad g. da j. lenskebis klasifikaciisa. ojaxi da saswavlo institutebi saWiroa mexuTe moTxovnilebis dasakmayofileblad. samedicino institutebi icaven sazogadoebis wevrebs da maT biologiur kvlavwarmoebas (meanobisa da pediatriis daxmarebiT). bolos, samarTlebrivi da saxelmwifoebrivi institutebi (sasamarTlo, policia, cixeebi) akontroleben sazogadoebis wevrebis qcevebs.

resursebi da institutebi. socialuri moTxovnebis dasakmayofileblad institutebi, ara mxolod awesrigeben adamianTa erTobliv saqmianobas, aramed aseve argulireben im resursebis gamoyenebas, rac sazogadoebas gaaCnia. ganvixiloT, magaliTad, ekonomikuri institutebi, romlebic dakavSirebuli arian komerciuli firmebis, samrewvelo organizaciebis saqmianobasTan, ojaxur fermebTan da sxva organizaciebTan. Eekonomistebis azriT maT, saqonlisa da momsaxurebis warmoebisaTvis aucileblad sWirdebaT oTxi saxis resursebi: 1) miwa an bunebrivi resursebisa da teqnikuri codnis erToblioba; 2) Sroma an adamianTa motivacia da Cvevebi; 3) kapitali an simdidre, romelsac daabandeben warmoebaSi; 4) organizacia an pirveli sami tipis resursebis koordinireba.
resursebi aucilebelia Yyvela institutis funqcionirebisaTvis. magaliTad, ojaxi ver iarsebebs zogierTi aucilebeli pirobebis gareSe: xelfasi, romelic uzrunvelyofs materialuri moTxovnebis dakmayofilebas, mSoblebsa da Svilebs Soris siyvarulia da movaleobis grZnoba, aseve, Sidasaojaxo konfliqtis dasaregulireblad uflebis azriani gamoyeneba (yoveli mSoblis mier). saganmanaTleblo institutebs esaWiroebaT Sesabamisi codnisa da erudiciis maswavleblebi, auditoriebi, sportis darbazebi da moswavleTa Tundac minimaluri survili miiRon ganaTleba da specialoba.
maSasadame, institutebi arian socialuri warmonaqmnebi, Seqmnili interaqciis formebiT sazogadoebis resursebis gamosayeneblad, raTa dakmayofilebul iqnas esa Tu is socialuri moTxovnebi. institutebis erT-erTi mniSvnelovani funqciaa socialuri rolebis metnaklebad prognozirebad saxeebze dayvanis gziT adamianTa saqmianobis stabilizireba, ojaxSi aris qmris, colis, dedis, mamis, qaliSvilis, dis, biZaSvilis, biZisa da bicolis rolebi. yvela maTgani dakavSirebulia erTmaneTTan uamravi uflebebiTa da valdebulebebiT, rac gansazRvrevs im adamianTa interaqciis (urTierTobis) xasiaTs, romlebic CarTuli arian garkveul institutebSi, esaa: dedisa da Svilis, biZaSvilobis, biZa_diSvili da sxva institutebi. saganmanaTleblo institutSi mravali roli aseve zustadaa gansazRvruli, esaa: maswavleblis, mowafis, administratoris, mdivnis, darajis da sxva; maTi aTvisebisaTvis aucilebelia swored am rolis Semsrulebeli adamianebis garkveuli saxis urTierTobebi.
magram, institutebis moyvanil daxasiaTebas garkveuli azriT SecdomaSi SevyavarT. institutebi warmodgenilia, rogorc savsebiT mdgradi da ucvleli warmonaqmnebi. Aamitom, am Tavis daskvniT nawilSi saWiroa avRniSnoT institutebis nairgvaroba da cvalebadoba. primitiul da miwaTmoqmedebis sazogadoebebSi ekonomikuri moTxovnilebebis dakmayofileba ZiriTadad xorcieldeboda ojaxis institutiTa da naTesauri kavSirebis sistemiT, romelTa CarCoebSic xorcieldeboda ZiriTadi sawarmoo saqmianoba. magaliTad, glexTa ojaxebSi mSoblebi, Svilebi da sxva naTesavebi erTad muSaobdnen TavianT fermebze; maT azradac ki ar mosdiodaT ,,daqiravebuli Sromis” gamoyeneba, e.i. im adamianisa, romelic maTi naTesavi ar aris. komerciul da samrewvelo sazogadoebebSi ojaxis, rogorc mrewvelis roli klebulobs, is Semoifargleba saojaxo meurneobiT da bavSvebis aRzrdiT; saqonlisa da momsaxurebis warmoebas anxorcielebs ZiriTadad is organizaciebi, rogorebicaa fabrikebi da qarxnebi, romlebic ojaxebisgan gancalkevebulia.
Aaseve unda aRiniSnos, rom institutebi xangrZlivi drois manZilze inarCuneben mdgradobas. maTze gavlenis mqone pirobebi mudmivad icvleba. rac Seexeba medicinis institutebs, aq axali teqnologiebis ganviTarebis paralelurad, magaliTad, skanirebisa da WaWebis dializis xelsawyoebisa, gaCndnen ara mxolod axali rolebi (vTqvaT, samedicino teqnikis specialistebi), aramed Seicvala tradiciuli mimarTeba eqimsa da pacients Soris: is Caanacvla pacientisa da saavadmyofos mravalricxovani personalis urTierTobam. reanimaciulma teqnologiam ara mxolod kardinalurad Secvala eqimebis mier pacientis gadarCenis saSualebebi, aramed gaaCina adamianis sicocxleze pasuxismgeblobis saqmeSi axali eTikuri problemebi. magaliTad, vin miiRebs gadawyvetilebas gamorTos renimaciuli aparati, Tu pacienti uimedo mdgomareobaSia, dakarga ra cocxali organizmis yvela Tviseba, _ ojaxis wevrma, eqimma Tu Tanamdebobis pirma, romelic Suamavlad gvevlineba, vTqvaT mosamarTlem.
aviRoT sxva magaliTi: Sobadobis Semcirebasa da mosaxleobis saSualo asakis savaraudo klebasTan dakavSirebiT, Tanamedrove ojaxi 2-3 SviliT, romlebic aucileblad miaRweven xandazmulobas, mniSvnelovnad gansxvavdeba wina 8-9 Sviliani ojaxebisagan, romelTagan umravlesova dabadebisas an bavSvobaSi iRupeboda.
institutebis cvalebadobis mniSvnelobas Cven xazi gavusviT, maT detalurad gavaanalizebT 13-17 TavebSi (sadac SevexebiT ojaxis, religiis, ganaTlebis institutebs, ekonomikur da politikur sistemebs). daskvniT nawilSi kvlav davubrundebiT socialuri cvlilebebis Temas da aqve CavrTavT institutebis cvalebadobas.
meTodebi da gazomva.
gamokiTxvis msvlelobaSi ,,faqtebis” Segroveba. rogorc Cans, sociologebisaTvis informaciis yvelaze gavrcelebuli wyaroa gamokiTxva, sadac interviueri generaluri erTobidan SerCeul adamianebs usvams erTs an ramdenime kiTxvas, magaliTad, abortebTan mimarTebis Sesaxeb. mas mere rac es mimarTeba gairkveva, mas xSirad xsnian respodentebisaTvis damaxasiaTebeli TaviseburebebiT: maTi asakiT, religiuri rwmeniT an socialuri mdgomareobiT.
Mmiuxedavad amisa, aRmoCnda, rom gamokiTxvis safuZvelze miRebuli monacemebi mcdaria ramodenime mizezis gamo. upirveles yovlisa imitom, rom adamianebi zogierT kiTxvebs ufro zustad pasuxoben, vidre sxva kiTxvebs. respodentebi zustad getyvian Tu ras ixdian gazis, Eeleqtroobis, binis, avtomanqanis Tu samedicini momsaxurenaSi. Mmagram, Cveulebriv amcireben spirtian sasmelze gadaxdili Tanxis sidides. Aadamianebi adideben TavianT xelfasebs an Tanamdebobebs, Cveulebriv trabaxoben, rom bevrs mogzauroben, dafrinaven TviTmfrinavebiT an mogzauroben saokeano lainerebiT, rac ase araa; rogorc wesi, Svilebze saubrisas zomas kargaven; rac Seexeba seqsualur cxovrebas, kmayofilebi erTnairad pasuxoben urTierTobaTa sixSireze, ukmayofiloni sxvadasxvagvarad. Aadamianebi ufro xalisiT laparakoben e.w. ,,neitralur” daavadebebze, rogoricaa asTma an gulis problemebi, vidre sasaubrod uxerxul daavadebebze, fsiqikur moSlilobaze an Sardmdeni milebisa da sasqeso organoebis problemebze.
Ppasuxebze gavlenas axdens interviueris Taviseburebebi. SeiZleba ise moxdes, romPpolitikur sakiTxebze kiTxva Jurnalistma Tavis Sexedulebebs moargos, aq Cndeba eWvi gamokvlevis validobis, WeSmaritobis Taobaze. Ppasuxebis dros adamianebi iTvaliswineben interviueris sqess, erovnebas, mrwamss, radgan cdiloben masTan urTierTgagebas. magaliTad, rasobriv problemebze saubrisas zangi Jurnalisti Savkanianebisagan ufro gulaxdil pasuxebs miiRebs, vidre TeTrkaniani sociologi. Tu interviueri ,,ebraelsa gavs” an aqvs ,,ebrauli gvari”, mopasuxe Cveulebriv faravs Tavis antisemitur pozicias, rasac ar damalavdnen araebrael JurnalistTan saubris dros. sxva sityvebiT, adamianebi ise pasuxoben sociologs, rogorc maTi azriT unda sociologs. Yyovelive es niSnavs, rom pasuxebSi arsebobs realobis damaxinjebis saSiSroeba da naTeli xdeba, rom mocemuli meTodi ar aris faqtobrivi masalis Segrovebis absoluturad obieqturi saSualeba, e.i. kidev erTxel mtkicdeba Tu ra Znelia adamianebisagan imis gageba Tu ras fiqroben isini.
Tu zomebs miviRebT, SeiZleba minimumamde daviyvanoT gamokiTxvis meTodiT miRebul monacemTa mcdaroba. Mmkvlevars SeuZlia damatebiTi informaciis Segroveba da adrindelTan Sedareba. Tu kvlevaSi CarTulia sxvadasxva sqesis, asakis, mrwamsis Jurnalistebi, Sedegebis analizSi SeiZleba gamoCndes es gansxvaveba da iqnas gaTvaliswinebuli. gamokiTxvis Sedegebis analizisas SesaZlebelia koreqtivebis Setana. aseTi saSualebebiT SeiZleba amaRldes SerCeviTi meTodiT Catarebuli gamokiTxvis efeqturoba.


sazogadoeba

am wignSi socialuri institutebis garda Cven ganvixilavT socialuri organizaciebis sxvadasxva saxeebs. maT Sorisaa socialuri jgufebi, formaluri organizaciebi, samezoblos kavSirebi, erTobebi da sazogadoebrivi klasebi. socialur organizacias, romelic yvela amaT aerTianebs ewodeba _ sazogadoeba; is yalibdeba yvela jgufebis integraciis safuZvelze, Tumca es procesi SeiZleba iyos stiqiuri da arcTu srulyofili.


sazogadoebis gansazRvreba. ra aris sazogadoeba? Tumca am sityvas advilad viyenebT yoveldRiur sityvaxmarebaSi (Cven vaxsenebT ,,amerikul” sazogadoebas, ,,franguls,” ,,iaponurs”, magram arc ki vcdilobT avxsnaT Tu ras vgulisxmobT am cnebebSi), mecnierebic Zlivs gansazRvraven am cnebis arss. mas mravali mniSvneloba aqvs. rodesac Cven vlaparakobT ,,profesionalur sazogadoebaze” mxedvelobaSi gvaqvs msgavsi profesiis mqone adamianTa jgufi, romlebic saerTo interesebis safuZvelze qmnian swored am organizacias. rodesac vexebiT ,,maRal sazogadoebs” an ,,kofesmoyvarulTa sazogadoebas”, Cven vgulisxmobT saerTo interesebis mqone, garkveuli socialuri fenis adamianebis stiqiurad Seqmnil jgufs. magram es cneba srulebiT sxva elfers iZens, rodesac vaxsenebT ,,amerikul sazogadoebas”, romelsac gaaCnia garkveuli geografiuli sazRvrebi, saerTo sakanonmdeblo sistema da raime nacionaluri erToba.
Semdgom analizSi yuradRebas mivaqcevT swored cnebis am bolo mniSvnelobas. Mmisi analizisas marSi (1967) cdilobda ganesazRvra pirobebi, romlis Semdeg socialuri erToba SeiZleba CaiTvalos sazogadoebad:
1) mudmivi teritoria _ magaliTad safrangeTi Tavis saxelmwifo sazRvrebSi;
2) mosaxleobis Sevseba ZiriTadad Sobadobis xarjze, Tumca imigracia aseve asrulebs raRac rols;
3) ganviTarebuli kultura _ kulturis modelebi SeiZleba iyos sxvadasxvagvari, raTa daakmayofilos mosaxleobis yvela moTxovnilebebi (kulturis modelebi ganixileba meore TavSi);
4) politikuri damoukidebloba _ sazogadoeba ar aris subsistema (qvesistema) raRac sxva sistemisa, es dasaSvebia mxolod mcire zomiT. (am kriteriumis Sesabamisad, iseTi koloniuri sazogadoeba, rogoric iyo belgiuri kongo, mis mier damoukideblobis miRebamde, aseTad ver CaiTvleba).
rogorc marSi aRniSnavs, sazogadoebis aseTi seriozuli ganszRvrebac SeiZleba sadao gaxdes. ras niSnavs kriteriumi ,,ganviTarebuli kultura”? SeiZleba vamtkicoT, rom qveynebi sadac cxovrobs gansxvavebuli religiuri rwmenisa da eTnikurad mravalferovani mosaxleoba, magaliTad aSS, indoeTi, iugoslavia, sinamdvileSi ar gaaCniaT mTeli mosaxleobis mier aRiarebuli Rirebulebebi da idealebi, aramed warmoadgenen subkulturaTa, uzarmazari ekonomikuri da politikuri Zalisxmevis Sedegad warmoqmnil, mxolod gaerTianebebs. (ix. meore Tavi, sadac vexebiT politikuri integraciisa da kulturis mravalsaxeobis sakiTxebs). ,,politikuri damoukideblobis” cneba aseve aCens rig kiTxvebs. magaliTad, kanada da meqsika politikurad damoukideblad iTvlebian aSS-sagan, magram maTi ekonomikis ganviTarebisaTvis aucilebelia mniSvnelovani investiciebi, romlebic ZiriTadad aSS-dan modis, sinamdvileSi isini ver arian damoukidebelni. Uufro metad exeba es centraluri amerikis qveynebs, iseTebs, rogorebicaa panama da salvadori.
sxva sociologebi (aberle, koeni, devisi, levi da satoni 1950; parsonsi, 1966) miiCneven, rom sazogadoebis ZiriTadi ganmsazRvreli Tvisebaa ,,TviTuzrunvelyofa”. Ees kriteriumi axlosaa ,,politikuri damoukideblobis” kriteriumTan, romelic marSma axsena. magram ganmarteba masac sWirdeba. Aaucilebelia araa, rom TviTuzrunvelmyofma sazogadoebam Tavad awarmoos yvela saqoneli da momsaxureba. bevri sazogadoeba, iaponiis, inglisis, norvegiis CaTvliT didad arian damokidebulni sagareo vaWrobaze. Mmagram yoveli sazogadoeba (e.i. misi mTavroba) unda flobdes valutas, rac imports uzrunvelyofs. amgvarad, rodesac vsaubrobT ,,TviTuzrunvelyofil” sazogadoebaze, Cven mxedvelobaSi gvaqvs misi gadaxdisunarianoba, valebis gadaxdis SesaZlebloba.
siZneleebis miuxedavad, sxvadasxva kriteriumebi marTlac gvexmarebian Cven, Tundac miaxloebiT ganvsazRvroT ,,sazogadoebis” cnebis arsi. Uunda avRniSnoT isic, rom is xSirad emTxveva ,,kulturis” cnebas, romelsac iyeneben socialuri anTropologebi da ,,erovnuli saxelmwifos” cnebas, romelsac iyeneben mecnieri politologebi. Mmagram araa aucilebeli kultura ganisazRvros teritoriuli sazRvrebiT an politikuri damoukideblobiT. magaliTad, Cven SegviZlia visaubroT ,,ebraul kulturaze”, Tumca ebraelTa mxolod mcire nawili cxovrobs israelSi; am SemTxvevaSi saubari exeba religiur- msoflmxedvelobriv erTobasa da cxovrebis gansakuTrebul saxes. anTropologebi laparakoben, magaliTad melaneziur kulturaze, Tumca melanezielebi gafantuli arian wynari okeanis kunZulebze da ar arian gaerTianebuli raime politikurad damoukidebel sazogadoebaSi.
meore mxriv, ,,sazogadiebis” cnebis monaTesave termini ,,erovnuli saxelmwifo”, aucileblad gulisxmobs iseT elementebs, rogoricaa formaluri samTvrobo aparati da ramenairi erovnuli erToba. Mmagram amave dros SeiZleba davasaxeloT iseTi sazogadoeba, romelic ar aris saxelmwifo, momTabare tomebi axlo aRmosavleTis teritoriaze.

sazogadoebis tipebi. ,,sazogadoebis” cnebis gansazRvrebis siZnele miuTiTebs mis zogadsa da moqnil arsze. sazogadoebad SeiZleba moixsenio Soreul tropikebSi Cakarguli 50-kaciani dasaxlebuli punqtis mosaxleoba da Tanamedrove CineTi, misi uzarmazari qalaqebiTa da saeWvoddazustebuli miliardnaxevriani mosaxleobiT.
Aamas garda, arsebobs sazogadoebis klasifikaciis mravali varianti. Mmarqsistuli tradiciebis Tanaxmad, sazogadoebis tipi ganisazRvreba warmoebis tipis mixedviT, anu imis mixedviT Tu rogor iyeneben da akontroleben sazogadoebis kuTvnil ekonomikur resursebs. (amis Sesabamisad ansxvaveben, magaliTad, feodalur, kapitalistur, socialistur da komunistur sazogadoebebs).
sazogadoebis klsificirebas SeiZleba safuZvlad daedos aq gabatonebuli religia (magaliTad, musulmanuri sazogadoeba), an ena (franguli sazogadoeba). g.lenski da j.lenski (1970) sazogadoebis klasifikacias akeTeben saarsebo saSualebebis mopovebis wesis mixedviT, amave dros avlendnen sazogadoebis sxva mniSvnelovan Tvisebebsac.
1. sazogadoeba, romelic cxovrobs nadirobisa da Segrovebis xarjze. aseTi sazogadoebebis umravlesoba, magaliTad, samxreT-dasavleT afrikis buSmenebi da centraluri avstraliis aborigenebi, Cveulebriv ewevian momTabare cxovrebas Tavs irCenen nadirobiT, sxvadasxva nayofebisa da sakvebad vargisi fesvebis SegrovebiT. maTi Sromis iaraRi Zalze primitiulia: qvis najaxebi, isrebi, danebi; maTi bargi-barxana mxolod ukiduresad saWiro nivTebia, rasac mudmivad Tan atareben. socialuri cxovreba efuZneba naTesaur kavSirebs, yvelam icis vin vici da rogori naTesavia. Ppolitikuri struqtura aq TiTqmis ar arsebobs, saTaveSi uxucesi an beladia, sxva Zalauflebrivi struqturebi aq ar Camoyalibda.
2. mebaReoba-mebostneobis sazogadoeba Caisaxa axlo aRmosavleTSi, daaxloebiT oTxi aTasi wliT adre Cvens eramde; Semdeg gavrcelda CineTsa da evropaSi; dReisaTvis is SemorCenilia afrikaSi, saharis samxreTiT. mebaReobis yvelaze primitiul sazogadoebebSi rkinis iaraRi da kavi ar gamoiyeneba, SedarebiT ganviTarebulSi rkinis iaraRi aqvT, kavi ki arc aq ar gamoiyeneba. iseve rogorc monadireTa sazogadoebaSi, aqac ar iqmneba zedmeti produqti; primitiuli iaraRi ar iZleva zedmeti simdidris Seqmnis SesaZleblobas. mebaReobis sazogadoebis politikuri struqtura or fenas iTvlis, SedarebiT ganviTarebul sazogadoebaSi maTi ricxvi oTx an xuTs aRwevs. am sociumebis socialuri struqturis safuZveli kvlav naTesauri kavSirebia, magram aq SedarebiT garTulebulia; zogjer es sazogadoeba mraval klans iTvlis, urTierTobebi garTulebulia, aqvT wesebi, romlebic aregulireben sxvadasxva klanebis warmomadgenelTa Soris qorwinebis sakiTxebs.
3. agraruli sazogadoeba pirvlad Caisaxa Zvel egvipteSi, rasac xels uwyobda, pirvel rigSi srulyofili saxnavi iaraRi da cxovelebis gamoyeneba samuSao Zalad. soflis meurneobis gazrdili produqtulobis wyalobiT es sazogadoebebi ufro met produqts awarmoebdnen vidre sWirdebodaT. moWarbebuli produqtis gaCenam xeli Seuwyo qalaqebis aRmocenebas, xelosnobisa da vaWrobis ganviTarebas. Aagraruli sazogadoebis safuZvelze Cndeba saxelmwifo (romelmac Camoayaliba SezRuduli sididis biurokratiuli aparati da armia), Seqmnes damwerloba, gaCndnen pirveli fuladi sistemebi da gaiSala vaWroba. TandaTanobiT rTuldeba politikuri organizaciis formebi, amitom naTesauri kavSirebi aRar arian socialuri struqturis ganmsazRvrelni. Tumca politikur cxovrebaSi naTesauri kavSirebi did rols asruleben; mniSvnelovani samxedro da samoqalaqo Tanamdebobebi mamidan Svilze gadadis, komerciuli dawesebulebebis umravlesoba ojaxuria. miwaTmoqmed sazogadoebaSi ojaxi kvlav rCeba ZiriTad mwarmoebel erTeulad.
4. samrewvelo sazogadoeba aRmocenda mxolod Tanamedrove epoqaSi, XVIII saukunis dasasruls, britaneTis industrializaciis gavleniT. yvelaze mowinave samrewvelo sazogadoebebi Camoyalibdnen CrdiloeT amerikaSi, evropaSi (aRmosavleT evropis CaTvliT), aRmosavleT aziaSi (iaponia, taivani, hong kongi, samxreT korea); sxva bevr qveynebSi, magaliTad indoeTSi, meqsikaSi, braziliaSi da afrikis zogierT qveynebSi, aseve qonda adgili mniSvnelovan industrializacias. iseve, rogorc mebaReobis sazogadoebidan agrarulze gadasvlis procesSi axali teqnologiebisa da energiis wyaroebma Seasrula gadamwyveti roli, igive moxda samrewvelo sazogadoebebis Casaxvis procesSic. samrewvelo procesi dakavSirebulia mecnieruli codnis gamoyenebasTan; adamianebisa da cxovelebis Zala Secvala siTburi energiis (qvanaxSiris), aseve eleqtro da Semdeg birTvuli energiis gamoyenebam.
zedmeti simdidre, romelic iqmneba mrewvelobis mier, bevrad aRemateba im simdidres, romelsac qmnida sxva tipis sazogadoebebi. es saSualebas iZleva uzrunelyofil iqnas did qalaqebSi koncentrirebuli adamianTa uzarmazari masebi. samrewvelo qveynebis umravlesobaSi Camoyalibda maRalganviTarebuli saxelmwifoebrivi xelmZRvanelobis sistemebi, Zlieri biurokratiuli aparati da mZlavri SeiaraRebuli Zalebi. induatrializacia ganapirobebs ojaxis Semdgom Sesustebas. rogorc mecamete TavSi vnaxavT, industrializaciis procesSi ojaxi kargavs misTvis damaxasiaTebel bevr funqcias, romlebsac axal pirobebSi anxorcieleben sxva institutebi, magaliTad, socializaciis procesis regulireba ZiriTadad xdeba saswavlo institutebiT.

,,gemainSafti” da ,,gezelSafti”. sazogadoebis oTxi tipis ekonomikuri, politikuri da naTesaobrivi Taviseburebebis aRwera saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, rom gansxvavebuli socialuri institutebi dakavSirebuli arian erTmaneTTan, anu isini gansakuTrebul TanxmobaSi imyofebian erTmaneTTan. bevri social-Teoretikosi iziarebs am Tvalsazriss, kerZod, am poziciidan cdiloben isini gansazRvron ZiriTadi gansxvaveba mrewvelobiTsa da wina sazogadoebebs Soris. es arcaa gasakviri, isini xom TavianT Sromebs werdnen samrewvelo revoluciebis dros, romelmac saxe Seucvala dasavleTis sazogadoebis ekonomikur, politikur da socialur institutebs.
Mmrewvelobis wina periodisa da Tanamedrove sazogadoebis dapirispirebis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani gamokvleva Caatara germanelma sociologma ferdinand tenisma (1855-1936). Mman SemoiRo cnebebi ,,gemainSafti” (Gemeinschaft) da ,,gezelSafti”(Gesellschaft), (iTargmnebian rogorc _ ,,Temuroba” da ,,sazogadoeba”), gamoxataven gansxvavebas tradiciulsa da Tanamedrove sazogadoebas Soris. ufro zustad, termini ,,gemaiSafti” soflis Tems, xolo ,,gezelSafti” qalaqur samrewvelo sazogadoebas. ra ganasxvavebs ZiriTadad ,,gemaiSaftsa” da ,,gezekSafts”?
1.) Tu visaubrebT individualur motivaciaze, ,,gemainSafti” stimulirebs adamianebis swrafvas icxovron Temuri principebis Sesabamisad, magaliTad, mosavlis aRebisas glexebi ojaxebiT exmarebian erTmaneTs ufasod. ,,gezelSaftis” tipis sazogadoeba efuZneba pirovnuli interesebis racionalur ganxorcielebas, individebi urTierToben saqmian, usaxur viTarebaSi da garkveul saqonelsa da momsaxurebaze angariSs fuliT asworeben.
2.) socialuri kontrolis sferoSi ,,gemainSafti” gadamwyvet mniSvnelobas aniWebs tradiciul adaT-wesebs, rwmenasa da dauwerel kanonebs, maSin, rodesac ,,gezelSafti” _ es aris formalur samarTalze dafuZnebuli sazogadoeba.
3.) Sromis danawilebis sferoSi ,,gemainSaftis” tipis sazogadoeba gamoirCeva SezRuduli specializaciiT, rac ZiriTadad efuZneba naTesaur kavSirebs, Cveulebriv, meurneobaSi qmars, colsa da Svilebs aqvT TavianTi movaleobebi. ,,gezelSaftis” tipis sazogadoebisaTvis damaxasiaTebelia profesionaluri rolebis specializacia da es ar emTxveva saojaxo rolebs.
4.) ,,gemainSaftis” sazogadoebaSi kultura efuZneba religiur Rirebulebebs, ,,gezelSaftSi” ki saero Rirebulebebs.
5.) ,,gemainSaftis” sazogadoebaSi ZiriTadi socialuri institutebia ojaxi, mezoblebi da Temi; ,,gezelSaftSi” formdeba didi gaerTianebebi da asociaciebi (mTavroba, saqmiani wre, politikuri partiebi, nebayofilobiTi asociaciebi).
tenisis dixotomia (da sxva msgavsi gamokvlevebi) gakritikebul iqnen ori kuTxiT. jer-erTi, es aris didi gamartiveba. ,,gemainSaftis” tipis sazogadoebebi aseve gansxvavdebian erTmaneTisagan; iaponuri feodalizmi gansxvavdeba germanulisagan, da orive maTgani gansxvavdebian mrewvelobis wina epoqis sazogadoebebisagan. garda amisa, yovel Tanamedrove sazogadoebaSi adgili aqvs orive maTganis, ,,gemainSaftisa” da ,,gezelSaftis”elementebs, pirveli arsad ar qreba.
Mmeore, aseTi dixotomiebi sazogadoebas ganixilaven, rogorc mdgrad mTlianobas, ar iTvaliswineben dapirispirebis, dezorganizaciisa da konfliqtebis albaTobas, rac garkveuli doziT yvela sazogadoebas axasiaTebs. faqtobrivad, sazogadoebis mzardi internacionalizaciisa da maTi urTierTdamokidebulebis zrdis fonze es dixotomia saeWvo xdeba. Aamgvarad, sul ufro mniSvnelovani xdeba erovnebaTSoriso aspeqtis Sesawavla, e.i. SedarebiTi analizi. Cven am kritikad davubrundebiT me-7-e da me-9e TavebSi, iqve gavecnobiT zemoTxsenebuli gansxvavebebis Sesaxeb ukanasknel wlebSi Catarebul seriozul gamokvlevebs.


Mmokle Sinaarsi.
1). statusi ewodeba adamianis pozicias sazogadoebaSi garkveuli uflebebiTa da movaleobebiT. Aadamians SeiZleba qondes ramdenime statusi, magram erT-erTi maTgani, romelic mTavaria, gansazRvravs adamianis adgils sazogadoebaSi. dabadebidan miRebul statuss miwerili (Tandayolili) ewodeba; statuss, romelsac SeiZens raimes ganxorcielebis Sedegad ewodeba miRweuli.
2). roli _ es aris garkveul statusTan dakavSirebuli mosalodneli qceva. mocemuli statusisaTvis damaxasiaTebeli rolebis erTobliobas roluri sistema ewodeba. Cveni rolebi gansazRvrulia sxva adamianebis molodiniT. zogierTi mosalodneli, magaliTad, kanoni, aris formaluri, sxva, vTqvaT, magidasTan qcevis normebi _ araformaluria. rodesac adamianis qceva Seesabameba roliT mosalodnels, is Rebulobs socialur waxalisebas (fuls an pativiscemas).
3). Pparsonsma, xuT ZiriTad maxasiaTeblebze dayrdnobiT gaakeTa rolebis klasifikacia. 1.zogierTo rolebi moiTxoven emociur TavSekavebas, maSin, rodesac sxva roli uSvebs grZnobaTa aSkarad gamoxatvas. 2.arseboben miwerili rolebi, arsebobs miRweulic. 3.zogierTi roli SezRudulia, sxvebi difuzuri xasiaTisaa. 4.zogierTi roli gulisxmobs adamianebTan urTierTobas formaluri wesebiT, sxvebi nebas rTaven daamyaron araformaluri piradi urTierTobebi 5.gansxvavebuli rolebi dakavSirebulia gansxvavebul motivaciasTan.
4). Aarc erTi roli (formaluri Tu araformaluri) ar warmoadgens qcevis mkacrad fiqsirebul models. ufro ki qceva aris Sedegi mocemuli pirovnebis mier roluri molodinis gagebisa. simboluri interaqcionizmisa da eTnomeTodologiis momxreni xazs usvamen roliT mosalodnelsa da individis qcevas Soris kavSiris moqnil xasiaTs.
5). rodesac adgili aqvs ori an meti Seusabamo rolebis urTierTdapirispirebul moTxovnebs, Cndeba roluri konfliqti. erTi da igive roliT Seqmnili dapirispirebuli moTxovnebi SeiZleba gaxdes roluri daZabulobis mizezi. Aarsebobs roluri konfliqtis daZlevis ramdenime saSualeba: zogierTi rolebi unda CaiTvalos sxva rolebze mniSvnelovnad; ganacalkevo saxli da samuSao adgili da aseve rolebi aq; konfliqturi situaciis ganmuxtvas xels uwyob xumroba.
6). institutebi ewodeba garkveuli socialuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad gamiznuli rolebisa da statusebis erTobliobas. Aadamianebi ver iarsebeben grZelvadiani koleqtivebis Seqmnis gareSe. marqss miaCnda, rom TavianTi materialuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad adamianebi qmnian pirobebs erToblivad organizebuli moRvaweobis wyalobiT, amis gareSe sazogadoeba ver iarsebebda. spenseri moTxovnilebebs mniSvnelobas aniWebda ,,aqtiur TavdacvaSi” da ,,cxovrebiseuli resursebis zogad uzrunvelyofaSi”, moRvaweobis sxvadasxva saxeebis koordinirebaSi. g.lenski da j.lenski gamoyofen sazogadoebis arsebobisaTvis aucilebel eqvs elements: 1.urTierToba mis wevrebs Soris; 2.saqonlisa da momsaxurebis warmoeba; 3.ganawileba; 4.sazogadoebis wevrTa dacva; 5.amovardnil wevrTa Secvla; 6.maTi qcevis kontroli.
7). saqonlis warmoebisaTvis aucilebelia oTxi saxis sazogadoebrivi resursi: miwa, Sroma, kapitali da organizacia. erTi an ramdenime socialuri moTxovnilebis dasakmayofileblad sazogadoebrivi resursebis gamoyenebis mizniT, institutebi qmnian adamianTa erToblivi moRvaweobis mdgrad formebs. institutebis erT-erTi mniSvnelovani funqciaa adamianTa moRvaweobis stabilizacia, romlis safuZvelze yalibdeba roluri qcevis metnaklebad myari modelebi.
8). sityva ,,sazogadoebas” aqvs bevri gansxvavebuli mniSvneloba. marSi Seecada gaerkvia pirobebi, rodesac socialuri gaerTianeba iqceva sazogadoebad. es pirobebia: 1.mudmivi teritoria; 2.sazogadoebis Sevseba ZiriTadad Sobadobis xarjze; 3.ganviTarebuli kultura; 4.,,politikuri” damoukidebloba. Gg.lenski da j.lenski gvaZleven sazogadoebis klasifikacias, dafuZnebuls arsebobis saSualebebis mopovebis formebze: monadireTa da SemgrovebelTa sazogadoeba, mebaReobis, agraruli da samrewvelo.
9). tionisi ikvlevda adamianTa kavSirebis Taviseburebebs tradiciul da Tanamedrove sazogadoebebSi da Semoitana ,,gemainSaftisa” da ,,gezelSaftis” cnebebi. Ppirveli niSnavs glexTa Tems, meore ki industriul, qalaqur sazogadoebas. maT Soris Semdegi ZiriTadi gansxvavebebia: 1.,,gemainSaftis” tipis sazogadoebaSi adamianebi cxovroben Temuri aucileblobebiT, ,,gezelSaftSi” _ yoveli efuZneba pirad mogebas; 2.pirveli efuZneba tradiciul zne-Cveulebebs, meore _ formalur kanonebs; 3.pirvelSi SezRudulia specializacia, meoreSi yalibdeba specializirebuli profesionaluri rolebi; 4.pirveli efuZneba religiur, meore ki saero Rirebulebebs; 5.pirveli tipis sazogadoebis mTavari institutebia ojaxi da Temi, meore tipis sazogadoebis safuZvelia didi korporaciebi, adamianTa asociaciuri gaerTianebebi.
10). calkeuli sazogadoebebis struqturisa da dinamikis garda aucilebelia saerTaSoriso sazogadoebrivi sistemebis ufro Rrma codna, gansakuTrebiT bolo periodisaTvis damaxasiaTebeli mzardi internacionalizaciis fonze.herbert spenseri (Herbert Spencer)
(1820-1903).

XIX saukunis filosofosi da swavluli. Hherbert spenserma mniSvnelovani roli Sesrula ramdenime mecnieruli disciplinis ganviTarebaSi, sociologiisa da anTropologiis CaTvliT. is daibada derbiSi, inglisis centralur administraciul regionSi, ganaTleba miiRo ojaxSi, mamisa da biZis xelmZRvanelobiT. Aadrindeli asakidan gamoavlina mecnierebisadmi interesi, 17 wlidan muSaoba daiwyo londonisa da birmingemis damakavSirebel rkinigzaze, sadac ramdenime wlis Semdeg miiRo inJinris profesia. Semdeg daiwyo misi mravalwliani samwerlo da saredaqtoro saqmianoba. rkinigzis mSeneblobis dros warsulis gaqvabebuli naSTebis aRmoCenis Semdeg dainteresda evoluciis procesiT. masze Rrma gavlena iqonia darvinis evoluciurma Teoriam. is mivida im daskvnamde, rom es Teoria SeiZleba mieyenos samyaros ganviTarebis yvela aspeqts, adamianis sazogadoebis istoriis CaTvliT. is sazogadoebas adarebs biologiur organizmebs, xolo sazogadoebis calkeul nawilebs (ganaTleba, saxelmwifo da sxva) adarebs organizmis nawilebs (guls, nervul sistemas da a.S.), romelTagan yoveli axdens gavlenas mTelis funqcionirebaze. spensers miaCnia, rom biologiuri organizmebis msgavsad, sazogadoebac viTardeba martivi formebidan ufro rTulisaken. Aam procesSi is iZulebulia Seeguos garemos Secvlil pirobebs. cxovrebas agrZelebs is vinc ufro Seegua. Aamgvarad, ,,bunebrivi SerCeva” sazogadoebaSi iseve xdeba, rogorc cxovelebTan. Aamave dros, adaptaciis procesi ganapirobebs sazogadoebrivi wyobis Semdgom garTulebas, radgan misi nawilebi ufro specializirebuli xdebian (magaliTad, sazogadoeba Zalze garTulda samrewvelo revoluciebis Semdeg, radgan adgili aqvs Sromis danawilebis gaRrmavebasa da iseTi specializirebuli institutebis gaCenas, rogorebicaa fabrikebi, bankebi da safondo birJebi).
Aamgvarad, sazogadoeba viTardeba SedarebiT martivi mdgomareobidan, sadac yvela nawilebi urTierTSenacvlebadia, rTuli struqturisaken, sadac elementebi absoluturad gansxvavdebian. rTul sazogadoebaSi nawilebi erTmaneTs ver cvlian. Sedegad, sazogadoebis nawilebi urTierTdamokidebuli xdebian. Yyvela maTgani funqcionirebs mTelisaTvis; winaaRmdeg SemTxvevaSi sazogadoeba daiSleba. spenseris TvalsazrisiT aseTi urTierTdamokidebuleba socialuri integraciis safuZvelia.
Mmecnier-sazogadoebaTmcodneTa umravlesobisagan gansxvavebiT spenseri ar iyo reformatori. is Tvlis, rom sazogadoebisaTvis ukeTesia Tu bunebrivi SerCevis gziT moicilebs Seuguebel individebs da saxelmwifo ar unda ereodes am procesebSi (magaliTad, Raribebisadmi Ddaxmarebis procesSi) _ aseTma filosofiam miiRo ,,social-darvinizmis” saxeli. spenseri am filosofias misaRebad Tvlida komerciuli dawesebulebebisa da ekonomikis institutisaTvis; misi azriT, konkurenci, mTavrobis mxridan Carevis gareSe, xels Seuwyobs SeuguebelTa gariyvas. is darwmunebulia, rom individsa da organizaciebs Soris Tavisufali urTierTqmedebiT miiRweva interesebis bunebrivi da mdgradi wonasworoba. Bbunebrivi harmoniis darRveva SesaZlebelia, mxolod mTavrobis CareviT am procesSi.


გთხოვთ,რამდენიმე საათი არ წამიშალოთ....სხვანაირად ვერ გადავიტან კომპში sad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gifsad.gif
მერე თვითონ წავშლი...smile.gifsmile.gif:
მადლობა წინასწარ!!!:)smile.gifsmile.gifsmile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
guldama
პოსტი Oct 19 2010, 17:41
პოსტი #9


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 9
რეგისტრ.: 29-August 10
წევრი №: 9,702
კურსი:--


ვერ ვშლი:|
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pana7
პოსტი Nov 17 2010, 18:51
პოსტი #10


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 6
რეგისტრ.: 27-September 10
წევრი №: 10,014
კურსი:--


20 000$ მას ვინც დონაძეს გაასაღებს big_boss.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ketchup
პოსტი Jan 1 2011, 15:22
პოსტი #11


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 36
რეგისტრ.: 20-August 09
მდებარეობა: zmk
წევრი №: 7,216
კურსი:3


არადა ახლა ვფიქრობ დონაძესთან რომ ამეღო შესავალი ბევრად უფრო მეტი რამე მეცოდინებოდა ვიდრე ახლა ვიცი
Go to the top of the page
 
+Quote Post
summer
პოსტი Feb 22 2011, 19:01
პოსტი #12


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 9
რეგისტრ.: 3-January 11
წევრი №: 10,590
კურსი:--


ეხლა ვირჩევ ამას და ბურძენიძე მარინა და თურქიშვილი შორენაა და რომელი ავირჩიო მირჩიეთ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Slow Pulse
პოსტი Aug 2 2012, 14:11
პოსტი #13


უსტუდბილეთო
*

ჯგუფი: Members
პოსტები: 29
რეგისტრ.: 25-September 11
წევრი №: 11,915
კურსი:1


რას ერჩით დონაძეს? biggrin.gif
ამ სემესტრში უნდა ავიღო მაგის საგნები u.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

 მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 17th November 2019 - 1:16
Skin by Sherri for IBSkin © 2007-2011 All rights reserved.

Powered By IP.Board © 2011 IPS, Inc.
Language pack Georgian by Power_VANO.
www.wsa.ge Display Pagerank